Expertdiskussioner Sverige: Om normer och värderingar i arbetet med integration och inkludering

GND
1206003154
Affiliation
Malmö University (Sweden)
Suter, Brigitte
Efter det stora inflödet av asylsökande 2015 har många frågor om normer och värderingar kommit i förgrunden i det svenska integrationsā€ och inkluderingsarbetet. Många av de som arbetar med integration och inkludering upplever att det blivit allt viktigare för dem att kunna kommunicera och förmedla normer och värderingar i sitt dagliga arbete. Det reser många frågor om hur man bäst kommunicerar, för vidare eller argumenterar för normer och värderingar. I denna policy research alert sammanfattar vi den senaste tidens utveckling och pekar ut några områden där arbetet med normer och värderingar behöver bli bättre.
In the aftermath of the large inflow of asylum seekers in 2015, questions pertaining to values and norms in Swedish integration work have become more salient. Many integration providers experience an increased importance to communicate and con-vey norms and values in their daily work. This development, however, leaves many integration providers with question marks on how to best communicate, transmit, or argue for certain values and norms. This policy research alert spells out some of the recent developments and highlights a number of areas of integration to improve.
Zur Startseite

NoVaMigra

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Rights