Die Frage moderner Erzählstrategien bei Sabahattin Ali (Kürk Mantolu Madonna)

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanı modern Türk edebiyatında birçok yeniliği içinde barındıran ve farklı okumalarla irdelenebilecek zenginliğe sahip bir edebiyat eseridir. Cumhuriyet sonrası edebiyatın gelişimini anlamak açısından da ele alınan bu roman farklı açılardan değerlendirilmiştir. Kürk Mantolu Madonna’nın hem yapısal özellikleri hem de modern anlatım teknikleri açısından getirdiği yenilikler ve edebiyatın genel temaları açısından ele alınması, aynı zamanda Türkiye’nin Batılılaşma serüvenini de incelemeyi gerektirir. Kürk Mantolu Madonna’nın yazıldığı koşulların Cumhuriyet Türkiye’si ile ana hikâyenin geçtiği Weimar Almanya’sı arasında koşutluklar ve modern Batı romanı ile modern Türk romanı arasındaki geçişler yabancılaşma, Doğu-Batı çatışması edebiyatın gelişim çizgilerini anlamak açısından önemli veriler sunmaktadır. Başlangıçta bir gazete tefrikası olarak yayımlanan sonradan kitaplaştırılan Kürk Mantolu Madonna’nın modern anlatım tekniği açısından getirdiği yenilikler erken dönem Türk edebiyatında bazı yazarların tartıştığı ama pek uygulayamadığı birçok özelliği içinde barındırıyor. Modern romanın yapı özellikleri ile geleneksel anlatılar arasında geçişlerin de yaşandığı ama klasik Batı romanının genel çizgisine uygun, özellikle de işlediği yabancılaşma ile modern toplum bireylerinin trajedilerini işleyen Kürk Mantolu Madonna, iç içe geçmiş hikâyelerden oluşan bir metindir. Çerçeve hikâye ile ana hikâye arasındaki geçişler, karakterlerin yaşam tarzları ve hayat hikâyelerinin romandaki örgüsü, edebiyatın değişik temalarının işleniş biçimi modern roman yapısını da incelemek için verimli bir tablo sunuyor. Kürk Mantolu Madonna romanının, farklı okumalarla ele alındığında psikolojik, sosyolojik ve tarihsel pek çok sorunsalın işlendiği ama esas olarak da modern anlatı stratejileri açısından dikkate değer bir zenginlik taşıdığı görülmektedir.

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Rights

Use and reproduction:
This work may be used under a
CC BY-SA 4.0 LogoCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (CC BY-SA 4.0)
.

Export